Yellow Summer Squash, Roasted Onion, Feta, Mozzarella, Pesto