Green Bean, Red Onion, Goat Cheese, Mozzarella, Almond Pesto