Sweet Potato, Caramelized Onion, Kale, Mozzarella, and Garlic Oil