Kale, Yellow Onion, Feta, Mozzarella, and Garlic Oil